banner
s
  | บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริด | ภาวะสบาย
 
 
   บทนำ
   บทคัดย่อ
   คณะผู้วิจัย
   กำหนดการสัมมนา
   งานวิจัยฉบับเต็ม
 Video  วีดีโอ link
 
 
 
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพ (Bioclimatic House)ในประเทศไทย
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพ (Bioclimatic House)ในประเทศไทย หมายถึงการออกแบบบ้านที่นำระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการผลิตไฟฟ้ามาประยุกต์เข้ากับบ้านเชิงภูมิอากาศชีวภาพที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย บ้านภูมิอากาศชีวภาพช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ส่งผลให้ภายในบ้านมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยในปริมาณน้อย ลักษณะของบ้านที่สำคัญคือ การใช้คอร์ตและลานโล่งภายในบ้านเพื่อการระบายอากาศที่ดีและสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านให้อยู่ในภาวะสบายได้มากที่สุดโดยใช้เครื่องปรับอากาศน้อยที่สุด ทำให้การใช้ปริมาณไฟฟ้าต่ำ การติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ (Photovoltaic System) ก็จะใช้พื้นที่น้อย ซึ่งทำให้การออกแบบบ้านเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน มีจุดคุ้มทุนต่ำ  ราคาค่าติดตั้งโซล่าเซลล์เมื่อมีจำนวนไม่มากก็จะอยู่ในงบประมาณต่ำที่ผู้ซื้อบ้านสามารถรองรับได้และการใช้ธรรมชาติ การจัดสวนพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละท้องถิ่นไทย จะทำให้ภายในบ้านเกิดความสบาย ผู้อยู่อาศัยมีจิตใจแจ่มใส พลานามัยแข็งแรง
ปัจจุบันการออกแบบบ้านพักอาศัยที่ใช้หลักเกณฑ์ด้านไบโอไคลเมติก (bioclimatic) หรือภูมิอากาศ-ชีวภาพได้ทวีความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งสืบเนื่องมาจากการพัฒนาที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศวิทยา คำว่า “ไบโอไคลเมติก” หรือในภาษาไทยว่า ภูมิอากาศ-ชีวภาพ มีความหมายผูกพันอยู่ระหว่างภูมิอากาศและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต สำหรับบริบททางด้านอาคารและบ้านพักอาศัย ไบโอไคลเมติกมีความผูกพันอยู่กับปัจจัยที่สามที่อยู่นอกเหนือจากภูมิอากาศและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต นั่นก็คือ รูปทรงของบ้านผนวกกับโครงสร้าง ในการศึกษาแนวทางการออกแบบบ้านภูมิอากาศ-ชีวภาพที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและถ่องแท้นั้น วิธีการที่ดีที่สุดคือการได้เข้าไปสำรวจบ้านที่ได้รับการสร้างในแนวทางที่มีอยู่ในบริบทข้างต้น ได้แก่ บ้านซึ่งมีรูปทรง โครงสร้างที่ตอบสนองต่อภูมิอากาศและสร้างสรรค์ภาวะการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ได้อย่างสมดุล ในทำนองเดียวกันรูปทรงและการก่อสร้างบ้านก็มีความสัมพันธ์กับภูมิอากาศและธรรมชาติอย่างสมดุล
p1

ภาพจำลองบ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพในกรุงเทพมหานคร
องค์ประกอบในการออกแบบบ้านภูมิอากาศชีวภาพ
จากความหมายของบ้านภูมิอากาศชีวภาพขางต้น ทำให้เราทราบถึงองค์ประกอบสำคัญ ที่นำมาเป็นเกณฑ์ในการออกแบบบ้านดังนี้
  • ลักษณะสำคัญของภูมิอากาศ
  •  การปรับค่าภาวะสบายทางอุณหภูมิ (thermal comfort)
  •  ลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ตอบสนองสิ่งแวดล้อมด้านภูมิอากาศ ระบบนิเวศและชีวกายภาพ
  • การประเมินผลต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลักษณะภูมิอากาศย่อย (microclimate) ได้แก่ ทางโคจรของดวงอาทิตย์ ลมและฝน
  • การออกแบบในระบบ passive และ active เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารและสร้างความเย็นให้กับอาคาร
  • การพัฒนารูปทรงอาคารเพื่อตอบสนองการออกแบบไบโอไคลเมติก [Hyde, Richard. Bioclimatic Housing Innovative Design for Warm Climates, Earthscan in the UK and USA, 2008] เน้นด้านนิเวศวิทยา (ecosphere) มากกว่าด้านธรณีวิทยา (lithosphere) ได้แก่ ความร้อน แสง ภูมิทัศน์ อากาศ ฝน และวัสดุ เป็นต้น
  • การใช้น้ำและวัสดุอย่างยั่งยืน
p4
แสดงองค์ประกอบการออกแบบบ้านไบโอไคลเมติก ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน 7 ด้าน คุณค่าด้านระบบนิเวศ การนำระบบ passive ซึ่งไม่ใช้เครื่องกลในอาคารมาใช้ คำนึงถึงวงจรชีวิตและการประเมิน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ผลกระทบต่ำต่อความเปลี่ยนแปลง น้ำและการใช้วัสดุยั่งยืน ระบบพลังงานทดแทน
ที่มา :
Hyde, Richard. Bioclimatic Housing Innovative Design for Warm Climates, page 4,  Earthscan in the UK and USA, 2008Copyright 2014 by UniNet. All rights reserved.