banner
s
  | บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริด | ภาวะสบาย
 
 
   บทนำ
   บทคัดย่อ
   คณะผู้วิจัย
   กำหนดการสัมมนา
   งานวิจัยฉบับเต็ม
 Video  วีดีโอ link
 
 
 
หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการ “รูปแบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพ”  พิมพ์เพื่อเผยแพร่แนวความคิดของการออกแบบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีจิตใจแจ่มใส พลานามัยสมบูรณ์ ซึ่งผู้เขียนมีความสนใจด้านนี้เป็นพิเศษ โดยการสร้างสรรค์ให้ธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน และเป็นส่วนสำคัญของการบำบัดรักษาจิตใจที่ตึงเครียดจากงานในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติเป็นเครื่องช่วยผ่อนคลาย เติมความสดชื่นให้กับทุกชีวิตในบ้าน โดยการใช้พันธุ์ไม้ วัสดุธรรมชาติ กรวด หิน ในการจัดพื้นที่ว่างรายรอบบ้าน และภายในคอร์ต การวิจัยมุ่งเน้นไปสู่การใช้ลานเปิดโล่งในบ้านผสานกับพืชพันธุ์ไม้หลากหลาย เปิดโอกาสให้พื้นที่สีเขียวในบ้านได้เป็นที่อยู่อาศัยของนกเล็กๆและกระรอกซึ่งหาชมได้ยากในเขตกรุงเทพมหานคร ธรรมชาติที่ใกล้ชิดเหล่านี้นอกจากสร้างความเพลิดเพลินด้านจิตใจแล้วยังช่วยลดมลภาวะ เสริมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เมื่อผนวกกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ทำให้บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพเป็นบ้านที่เหมาะสมสำหรับผู้อยู่อาศัยในเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นเกาะร้อน บ้านเรือนมีความหนาแน่น ภาพต่างๆที่แสดงในหนังสือถ่ายจากสถานที่ที่ทำการวิจัยในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้เขียนเชื่อว่าธรรมชาติที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของบ้านจะช่วยจรรโลงความสดชื่นให้กับผู้อยู่อาศัยทุกคน และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
 
p8

 

รองศาสตราจารย์ สุภาวดี รัตนมาศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ebook

Copyright 2014 by UniNet. All rights reserved.