banner
s
  | บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริด | ภาวะสบาย
 
 
   บทนำ
   บทคัดย่อ
   คณะผู้วิจัย
   กำหนดการสัมมนา
   งานวิจัยฉบับเต็ม
 Video  วีดีโอ link
 
 
 
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพในประเทศไทย
บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศในประเทศไทย โดยได้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลภูมิอากาศจากตัวอย่างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวในกรุงเทพมหานครซึ่งมีสวนลานโล่งขนาด 4.00 เมตร x 4.00 เมตร พบว่ารูปแบบบ้านเชิงภูมิอากาศชีวภาพที่สำคัญในประเทศไทยคือ บ้านที่มีคอร์ตหรือลานเปิดโล่งซึ่งจัดเป็นสวนภายในบ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ช่องเปิดให้กับส่วนต่างๆของบ้าน ทำให้เกิดการระบายอากาศตามธรรมชาติ นำแสงสว่างเข้าสู่ห้องต่างๆอย่างพอเหมาะ สวนที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดทั้งไม้ผลและไม้ดอกที่ปลูกไว้รายรอบบ้านและในคอร์ต เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กๆเช่นนก กระรอก ทำให้เกิดเป็นเขตชีวภาพ (biotope)และระบบนิเวศที่สมดุล สร้างความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างผู้อยู่อาศัยในบ้านและธรรมชาติ ทำให้จิตใจแจ่มใสมีพลานามัยแข็งแรง สวนลานโล่งช่วยลดอุณหภูมิแวดล้อมลง ซึ่งเหมาะกับเมืองที่มีภาวะเกาะร้อนและมีความหนาแน่นสูง เมื่อพล็อตค่าอุณหภูมิภาวะสบายภายในห้องต่างๆเปรียบเทียบกับค่าภาวะสบายของกรุงเทพมหานครในฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน พบว่าบ้านที่มีลานโล่งมีค่าอุณหภูมิภายในห้องนอนและห้องทำงานอยู่ในขอบเขตภาวะสบายได้มากกว่าค่าอุณหภูมิภูมิอากาศของกรุงเทพมหานคร ทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศ ซึ่งกล่าวได้ว่าบ้านเชิงภูมิอากาศชีวภาพเป็นรูปแบบหนึ่งของบ้านที่ใช้พลังงานต่ำ เมื่อนำบ้านภูมิอากาศชีวภาพมาประยุกต์กับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวง โดยติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ (Photovoltaic System) บนหลังคาบ้าน พบว่าการติดตั้งใช้พื้นที่บนหลังคา30ตารางเมตร และใช้ระบบเชื่อมต่อเข้าสายส่ง(Grid Connected PV System) ต่อกับอินเวอร์เตอร์(inverter) ขนาดกำลังผลิตสูงสุด 3.3กิโลวัตต์(kW) ได้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉลี่ย  12กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อวัน (kWh/day) หรือ 12หน่วย/วัน ลดค่าใช้จ่ายจากการไฟฟ้าลงประมาณร้อยละ30ต่อเดือน สามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ใช้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ย 8.8กิโลกรัมต่อวัน และจะคุ้มค่าการลงทุนในเวลาประมาณ 10ปี 7เดือน จากผลการวิจัยนี้สามารถนำไปพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวและผู้สูงอายุมักใช้เวลาอยู่ในบ้านช่วงเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่
คำสำคัญ: บ้านพลังงานแสงอาทิตย์, บ้านเชิงภูมิอากาศชีวภาพ, บ้านยั่งยืนม, บ้านพลังงานทางเลือก, บ้านพลังงานต่ำ
---------------------------------------------------------------------------------------------
Abstract This research features the study of bio-climatic solar home design in Thailand, which includes the study and collection of climate data from sample single-storey houses in Bangkok, having an open courtyard of dimension 4.00 x 4.00 meters. It is observed that the key bio-climatic solar home design comprises of a house with an open court or utility space allocated for indoor garden that promote opening for each section of the house and facilitate natural ventilation, and also introduce adequate lighting to the rooms. The garden is populated with various species of plants which include fruit and flower-bearing trees surrounding the house and court, that are shelters for small creatures such as squirrels and birds, and together formulating a biotope and balanced ecological system. This in turn creates a connection and bond between the house inhabitants and nature, promoting a healthy emotional and physical well-being; the open court helps to reduce the ambient temperature, which is ideal for city that is characterized by urban heat island and high population density. From plotting of the temperature values for comfort zone within the rooms in comparison to the value for comfort zone during the rainy, winter and summer seasons in Bangkok, it is seen that houses with open court exhibits temperature values for comfort zone within the bedroom and study room that are well in the comfort zone range than the temperature values for Bangkok climate. As a result, this helps in reducing electricity cost for air-conditioning. In other words, the bio-climatic solar home is one of the home designs that utilize low energy level. When adapting the bio-climatic solar home with the collection of solar energy to substitute for the electrical energy produced from MEA, with the installation of solar-cells (Photovoltaic System) on home roofs, it is observed that the installation requires a service area of 30 square meters, and with the implementation of grid connected PV system which connects to the inverter, with maximum power generation capacity of 3.3 kW, and supply electrical energy as harvested from solar energy at an average of 12 kWh/day, or 12 unit/day.  This helps in lowering the monthly electricity cost by about 30%, and decreasing the amount of carbon dioxide gas consumed in the electricity generation process by about 8.8 kilogram per day. The return on investment will be about 10 years and 7 months. From the findings of this research, this will help to further develop the concept for home design for senior citizens, which feature single-storey houses and the senior inhabitants spending most of the daytime in the houses.
Keyword(s):  Solar Home, Bio-climatic House, Sustainable Home, Alternative Energy House, Low Energy House

Copyright 2014 by UniNet. All rights reserved.