banner
s
  | บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพ | ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริด | ภาวะสบาย
 
 
   บทนำ
   บทคัดย่อ
   คณะผู้วิจัย
   กำหนดการสัมมนา
   งานวิจัยฉบับเต็ม
 Video  วีดีโอ link
 
 
 
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์เชิงภูมิอากาศชีวภาพในประเทศไทย
ปัจจุบันบ้านพักอาศัยในประเทศไทยใช้ พลังงานไฟฟ้าเพื่อการปรับอากาศ แสงสว่างและดวงโคม รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตได้แก่ เครื่องมือประกอบอาหาร เครื่องทำน้ำร้อน พัดลม ฯลฯ เป็นต้น ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศส่วนมากต้องอาศัยน้ำมันเชื้อเพลิงจากถ่านหินและก๊าซ ธรรมชาติซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ก่อให้เกิดมลพิษในบรรยากาศและปฏิกริยาก๊าซเรือนกระจก การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าวจึงนับเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากบ้านเชิงภูมิอากาศชีวภาพเป็นบ้านที่ใช้พลังงานต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ การนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบของโซล่าเซลล์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับบ้าน เชิงภูมิอากาศชีวภาพนับเป็นการประหยัดพลังงาน ช่วยลดภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์แนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่บริโภคพลังงานต่ำซึ่งอยู่ในแนวทางการออกแบบ้านเชิงภูมิอากาศชีวภาพในประเทศไทย
 2. เพื่อศึกษาและสร้างสรรค์รูปแบบของการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมอย่างเหมาะสม
 3. เพื่อศึกษาขนาดและพื้นที่การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับขนาดการใช้กำลังไฟฟ้าภายในบ้านภูมิอากาศชีวภาพ ซึ่งใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติเป็นหลัก
 4. เพื่อศึกษาการใช้ภูมิสถาปัตย์ที่สอดคล้องกับรูปแบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์และผสาน กับกายภาพของบ้านเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีความสบาย สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใสและส่งเสริมระบบนิเวศทางธรรมชาติ
 กรอบแนวความคิด
บ้านพักอาศัยในแบบที่เราเรียกว่าบ้านเชิงภูมิอากาศชีวภาพ เป็นบ้านที่ได้รับการออกแบบให้ประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ใช้เครื่องปรับอากาศ หรือที่เรียกว่า Passive and low energy architectureใช้อักษรย่อว่าPLEA เป็นบ้านที่เน้นแนวทางการออกแบบโดยหลักเกณฑ์การสร้างความสมดุลในธรรมชาติ ระหว่างสิ่งมีชีวิต ภูมิอากาศ กับอาคาร ซึ่งหมายถึง วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร และระบบอาคารเช่นระบบสุขาภิบาล ระบบการกำจัดของเสีย ระบบการใช้พลังงานภายในบ้าน ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเป็นต้น เหล่านี้ให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบ้าน แบบบ้านเชิงภูมิอากาศชีวภาพจึงเป็นแบบบ้านที่เน้นรูปทรง โครงสร้างบูรณาการกับการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เมื่อมาประยุกต์กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ย่อมได้ผลลัพธ์เป็นบ้านที่ใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ มีความเย็นสบาย มีแสงธรรมชาติเข้าถึงทุกห้อง ตอบสนองต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ตามธรรมชาติและภูมิอากาศได้อย่างเหมาะสม พัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ
ขอบเขตของโครงการวิจัย
 • ศึกษาบ้านตัวอย่างรูปแบบบ้านพักอาศัยเชิงภูมิอากาศชีวภาพในเขตกรุงเทพฯเป็นครอบครัวเดี่ยว ขนาด2-4คน การดำเนินชีวิตตามปกติของคนในบ้าน การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาพันธุ์ไม้ในบ้าน
 • ศึกษาการใช้วัสดุทำเปลือกอาคารที่ลดค่าความร้อนเพิ่มสู่ภายในอาคาร(heat gain) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ศึกษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์และรูปแบบในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เหมาะสมกับขนาดของบ้าน   
 • ทดสอบการทำงานของระบบ และตรวจสอบค่าของกระแสไฟฟ้าจากบ้านตัวอย่าง
เอกสารอ้างอิงโครงการวิจัย
 • Hyde, Richard, Bioclimatic Housing, Innovative Design for Warm Climates, Earthscan in the UK and USA, 2008
 • Roaf, Sue. Ecohouse a Design Guide, Architectural press, 2001
 • Santamouris, M. Energy and Climate in the Urban Built Environment, James & James, 2001.
 • Hastings, Robert and Wall, Maria, Sustainable Solar Housing, Earthscan, London, 2007
 • Yudeison, Jerry, Green Building A to Z, New Society Publisher, Canada, 2009
 • Roulet, Claude-Alain, Ventilation and Airflow in Buildings, Earthscan in the UK and USA, 2008
 • Szokolay, V Steven, Introduction to Architectural Sciences: The Basis of Sustainable Design, Architectural Press,2005
 • ฤทัย ใจจงรักษ์. เรือนไทยเดิม, สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, 2543
 • นภัทร วัจนเทพินทร์, การติดตั้งระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยตนเอง, บริษัทสกายบุ๊คส์จำกัด, 2554
 • สถาบันอาคารเขียวไทย,เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย, 2553
 • วรนุช แจ้งสว่าง, พลังงานหมุนเวียน, สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 • http://www.thaisolarfuture.com/solarroof.php?cat=12
 • http://www2.dede.go.th/bhrd/old/web_display/home/home_photovoltaic.html
 • http://kanchanapisek.or.th/kp1/nonprofit/seh.html
 • http://www.solartron.co.th/TH/About_CompanyProfile.htm

Copyright 2014 by UniNet. All rights reserved.